Kontakt +48 91823 87 60
Jezus przyszedł na ziemię jako człowiek

Jezus przyszedł na ziemię jako człowiek

Jezus przyszedł na ziemię jako człowiek

Wiemy, że z powodu świadomego nieposłuszeństwa Adam i Ewa, a wraz z nimi cała ludzkość, zostali odarci z władzy, którą pierwotnie posiadali. Szatan stał się bogiem tego świata. Boży plan odkupienia opierał się na Jego Synu, Jezusie Chrystusie, który zstąpił na ziemię i narodził się z dziewicy. Choć Jezus był Bogiem w ciele, wyparł się siebie i stał się człowiekiem. Jezus, ostatni Adam, był w stu procentach Bogiem i w stu procentach człowiekiem.

Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. – 1 Koryntian 15,45,Czyń to, co Jezus - John i Sonja Decker

Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech.  – List do Rzymian 8,3,

Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
– List do Hebrajczyków 4,15,

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. – List do Filipian 2,5-8,

Wszystko, co Jezus zrobił na ziemi, zrobił jako człowiek pełen potężnej mocy Ducha Świętego. Dlatego może obiecać, że ci, którzy za Nim podążają, którzy są napełnieni tym samym Duchem Świętym, będą mogli czynić to samo. Jezus jest przykładem doskonałego człowieka, Sprawcą i Dokończycielem naszej wiary.

Jezus robił wszystko jako człowiek

Nie istnieją żadne opisy cudów, których Jezus mógłby dokonać przez pierwsze trzydzieści lat życia. Rozpoczął swoją służbę po tym, jak został ochrzczony w Duchu Świętym. Jezus robił wszystko jako człowiek napełniony Duchem Świętym. Pełnił swoją służbę na ziemi tak, jak to było Bożym zamierzeniem wobec Adama w chwili stworzenia. Jedynie będąc człowiekiem mógł stać się naszym Zbawicielem. Musiał pokonać szatana jako człowiek posłuszny Ojcu w niebie, polegając na mocy Ducha Świętego. Dlatego był pierwszym doskonałym człowiekiem od czasów Adama. Dzięki temu odzyskał władzę, którą szatan wykradł pierwszemu Adamowi.

Jezus delegował swoją władzę wierzącym

Po śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa plan odkupienia został zrealizowany do końca. Jezus kazał swoim uczniom iść na cały świat. Powiedział, że teraz możemy czynić to, co On, ponieważ dał nam swoją władzę i zawsze będzie z nami. Zachęca, abyśmy używali Jego imienia i kroczyli Jego śladami.

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. – Ewangelia Mateusza 28,18-20

[Bóg] wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. – List do Efezjan 1,22-23

Jezus pokonał śmierć i piekło. Otrzymał wszelką władzę na niebie i na ziemi. Wszystko zostało złożone pod Jego stopy dla dobra kościoła, który jest Jego ciałem na ziemi. Jezus przekazał swoją władzę kościołowi i nakazał nam iść na cały świat i naśladować Go.

Teraz wszystko zależy od nas, kościele

Pierwszy rozdział Listu do Efezjan mówi nam, że Jezus zrobił wszystko dla dobra swojego ciała – kościoła. Zadaniem kościoła jest wypełnić Wielki Nakaz Misyjny, czyniąc to samo, co Jezus. Napełnił nas Duchem Świętym, abyśmy zgodnie z Jego planem poszli na cały świat i czynili z ludzi uczniów. Pozostała część tej książki opisuje szereg umiejętności w służbie, które pomogą nam wypełnić Wielki Nakaz Misyjny. Dowiemy się, jakie są to umiejętności i jak możemy ich używać w naszym życiu. Jak robił to Jezus?
Zanim przejdziemy dalej, spójrzmy jak Jezus usługiwał ludziom, ponieważ powinniśmy Go w tym naśladować.

Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo
i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. – Ewangelia Jana 5,19-20

Kiedy uczymy się słuchać Boga, dostrzegając to, co On chce, byśmy robili, będziemy poruszali się w sferze cudów – podobnie jak Jezus. Jesteśmy przekonani, że sekretem doskonałej posługi uzdrowienia i uwolnienia, jaką sprawował Jezus było to, iż wszystko robił dzięki objawieniu.

W Ewangelii Jana 5,19-20 czytamy, że Jezus robił tylko to, co widział u Ojca. Dokładna analiza tych wersetów ukazuje współczesnym chrześcijanom sekret doskonałej skuteczności służby Jezusa na ziemi. Robił wszystko dokładnie tak, jak nakazał Ojciec.  Co widział Jezus?
Każdy, kto zna język grecki, gdy przyjrzy się słowom tego tekstu, dojdzie do tego samego wniosku. Na przykład, słowo widzi (blepo) w wierszu 19, jest powszechnym, ale bardzo ważnym wyrażeniem, użytym przez autora Ewangelii, by wskazać na aktywną i trwającą lub powtarzającą się czynność w relacji Jezusa i Ojca. Jan był naocznym świadkiem codziennej interakcji Jezusa z Ojcem. Był również świadkiem rezultatów Jego doskonałego posłuszeństwa. Jan z pewnością był pod wielkim wrażeniem tego, jak Jezus sprawował swoją służbę – w posłuszeństwie temu, co „widział” w objawieniu danym Mu przez Ojca.
Każde słowo Jezusa o królestwie, wszystkie uzdro­wie­nia, wszelkie działania i cuda były rezultatem podda­nia się Bożemu prowadzeniu. Bibliści są zgodni, że tekst ten potwier­dza całkowitą zależność Jezusa od Ojca. Nigdy nie działał nieza­leż­nie od Jego woli i celów. Ewangelia Jana podkreśla, że dziełem Jezusa Chrystusa było wykonywanie woli Ojca – nie jako niewolnik, lecz jako Syn. Był całkowicie posłuszny celom wyrażonym w całym objawieniu Ojca i Jego woli wobec ludzkości.
To w Chrystusie, od początków czasu, spełnione były wszelkie oczekiwania Boga i cała Jego wola. Tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak manifestowały się one podczas ziemskiej służby Jezusa. Tekst Ewangelii Jana 5,19-20 wyraźnie sugeruje, że poprzez Jezusa Chrystusa wola Ojca była realizowana w każdym momencie, w każdej chwili. Słowa i działania Jezusa przynosiły bezpośrednią korzyść Jego naśladowcom, którzy zapamiętywali je i zapisywali. Ojciec objawiał Mu, co mówić i robić, a Jezus był temu posłuszny. Każde Jego zachowanie, słowo i czyn były odpowiedzią na to, co Ojciec objawił Mu w danej chwili.

Czy możemy widzieć to samo?

Jezus jest Sprawcą i Dokończycielem naszej wiary. Kiedy nasza wiara opiera się na obietnicach Jego Słowa oraz na objawieniu Ducha Świętego, zaczynamy funkcjonować tak, jak Jezus. Jezus Chrystus ukazał nam nadnaturalne dary słowa mądrości, słowa wiedzy i rozsądzania duchów. Zostawił nam wzór, używając tych darów w swych codziennych kontaktach z uczniami i ludźmi, którzy potrzebowali Jego posługi. W czasie modlitwy Ojciec objawiał Jezusowi, co miał On danego dnia zrobić. Gdy Jezus usługiwał, Ojciec nadal objawiał Mu szczegółowo, co powinien powiedzieć i jak postąpić. I gdy Jezus widział, co Ojciec chce, był temu posłuszny.
Jezus Chrystus pokazał swoim naśladowcom, jak posługiwać się trzema darami objawienia, o których apostoł Paweł pisze w 1 Liście do Koryntian:

A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu po­żytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. – 1 List do Koryntian 12,7-11

Duch Święty udziela darów objawienia, abyśmy mogli usługiwać innym tak, jak Jezus.

Duch Święty chce nas używać. Jego objawienia mogą mieć postać słowa mądrości, słowa wiedzy lub daru rozsądzania duchów. Ponieważ dysponujemy dzisiaj tymi samymi darami, można z dużą pewnością stwierdzić, że możemy widzieć to samo, co Jezus. Nie otrzymamy żadnych nowych objawień dotyczących planu zbawienia, odkupienia, zasad królestwa czy zapisanego Słowa. Lecz kiedy poddamy się prowadzeniu Ducha Świętego i będziemy posłuszni temu, co On chce, byśmy „widzieli”, będzie objawiał nam wiele szczegółów odnoszących się do tego, co mamy robić. By działać skutecznie we współczesnym świecie, musimy nauczyć się usługiwać w miłości, polegając na wskazówkach i objawieniach Ducha Świętego. Dopiero wtedy będziemy służyć tak, jak Jezus!
Naśladowanie Jezusa wymaga, byśmy opanowali ważną umiejętność w służbie – posłuszeństwo objawieniu Ducha Świętego. By służyć tak, jak Jezus, musimy nauczyć się nie tylko słyszeć Boży głos, ale również być mu posłuszni. Rozdziały 5 i 6 zawierają szczegółowe omówienie wypełnienia posługi w oparciu o objawioną wiedzę. To wspaniała wiadomość: Bóg ma plan i cel wobec każdego wierzącego człowieka. Plan ten został objawiony w Słowie Bożym i czasami jest potwierdzany słowami pochodzącymi wprost od Ducha Świętego.

Więcej o książce Czyń to, co Jezus

Powiązane