Kontakt +48 91823 87 60
Absolutna konieczność

Absolutna konieczność

Absolutna konieczność

„Bo jak [człowiek] myśli w swoim sercu, ta­kim jest”. Przypowieści Salomona 23:7, AMP

Powyższy werset pokazuje nam, jak ważny jest właściwy sposób myślenia. Myśli mają wielką siłę i zgod­nie z tym, co napisał autor Księgi Przypowieści, po­siadają twórczą moc. Skoro wpływają one na to, kim i jacy się stajemy, w takim razie myślenie wła­ściwymi kategoriami powinno być dla nas prioryte­tem. Chcę, abyś w głębi serca zrozumiał absolutną konieczność przemiany swojego myślenia zgodnie z Bożym Słowem. Mając negatywnie nastawiony umysł, nie będziesz doświadczać w życiu żadnych pozytywnych rzeczy.

okładka Bitwa o umysł - Joyce Meyer

Umysł „cielesny”a umysł „duchowy”

„Bo ci, którzy żyją według ciała i są pod kontrolą jego bezbożnych pragnień, koncentrują swój umysł na rzeczach, które zadowalają ciało i za nimi podążają. Natomiast ci, którzy żyją według Ducha i są kontrolowani poprzez Jego dążenia, nakierowują swój u­mysł na to, co zadowala Ducha [Świętego] i tego szukają”. List do Rzymian 8:5, AMP
Ósmy rozdział Listu do Rzymian,werset piąty, uczy nas, że jeśli myślimy o tym, co cielesne, postępujemy we­­­­­­­­­­­dług ciała (spełniamy żądania naszego ciała). Jeże­­li jed­nak my­ślimy o tym, co pochodzi od Duch Świętego, chodzi­my w Duchu (działamy zgodnie z Bożą wolą). Innymi słowy, jeśli wypełniamy się złymi, ciele­snymi i negatywnymi myślami, nie możemy chodzić w Duchu. Warunkiem bowiem zwycięskiego życia chrześcijańskiego jest przemienianie swojego sposobu myślenia na zgodny ze Słowem Bożym. Czasami lekceważymy pewne problemy w naszym życiu, zwlekając z ich rozwiązaniem. Gdy jednak spostrzeżemy, jak poważne są konsekwencje naszej opieszałości, bezzwłocz­nie zabieramy się za za­niedbane dziedziny.
Przypuśćmy, że dzwoni do Ciebie ktoś z banku z informacją, że przekroczyłeś saldo na koncie o 850 dolarów. Natychmiast zaczynasz szukać źródła pro­blemu. Może się okazać, że zapomniałeś wpłacić pew­ną sumę pieniędzy, chociaż wydawało Ci się, że to zrobiłeś. Udajesz się więc od razu z pieniędzmi do banku, aby uniknąć dalszych komplikacji.
Chciałabym, byś w podobny sposób myślał o ko­nieczności przemiany swojego sposobu myślenia. Być może w Twoim życiu panuje chaos spowodo­wany wieloletnim nawykiem niewłaściwego myślenia. Jeśli tak, to bądź świadom tego, że Twoje życie się nie poprawi, o ile wcześniej nie zmienisz sposobu myśle­nia. Uznaj to za absolutną konieczność. Zabierz się na poważnie do burzenia warowni, które diabeł wzniósł w Twoim umyśle. Używaj swojego oręża: Słowa Bożego, uwielbienia i modlitwy.

Z pomocą Ducha Świętego

„(…) Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi (…) – mówi Pan Zastępów”. Księga Zachariasza 4:6

Jedną z najlepszych dróg do wolności jest prosze­nie Boga o pomoc – i to często.
Częścią Twojego oręża jest modlitwa (prośby zano­szone do Boga). Nie przezwyciężysz problemów jedy­nie dzięki determinacji. Potrzebujesz być stanowczy w Duchu Świętym, a nie we własnych wy­siłkach. Jest On Twoim Pomocnikiem – szukaj więc u Niego pomocy. Polegaj na Nim, gdyż nie jesteś w stanie sam sobie ze wszystkim poradzić.

Absolutna konieczność

Dla wierzącego właściwy sposób myślenia jest absolutną koniecznością. Mówiąc o absolutnej koniecz­ności, mam na myśli coś tak podstawowego, jak bicie serca albo ciśnienie krwi – nie sposób bez nich żyć. Wiele lat temu Pan wyraźnie pokazał mi, że pozo­stawanie w więzi z Nim poprzez modlitwę i rozważa­nie Słowa jest właśnie absolutną koniecznością. Cięż­ko mi było poddać się dyscyplinie, lecz Bóg przekonał mnie, że jest to niezbędne do życia. Tak jak fizyczne życie zależy od oddychania i odżywia­nia się, podobnie życie duchowe opiera się na regularnym, rzetelnym spędzaniu czasu
z Bogiem. Kiedy uświadomiłam so­bie, że pod­trzymywanie więzi z Nim jest dla mnie czymś niezbędnym, uczyniłam to priorytetem w moim życiu.
Podobnie, kiedy zrozumiałam, że właściwy sposób myśle­nia jest warunkiem zwycięskiego życia, zaczę­łam analizować myśli, które przychodziły mi do głowy oraz poddawać je starannej selekcji.

Jesteś taki, jakie są Twoje myśli

„Zasadźcie zdrowe drzewo (dobre, dorodne) a i jego owoc będzie zdrowy (dobry, dorodny), zasadźcie drzewo chore (złe, spróchniałe) i je­go owoc będzie chory (zły, robaczywy), dla­tego, że drzewo poznaje się i osądza po jego owocach”. Ewangelia Mateusza 12:33, AMP

Biblia mówi, że drzewo poznaje się po jego owo­cach. Odnosi się to także do naszego życia: każda myśl rodzi jakieś „owoce”. Myśl dobrymi myślami, a owoc w Twoim życiu będzie dobry. Złe myśli natomiast przyniosą do Twojego życia złe owoce. Możesz przyjrzeć się postawie danej osoby, a zo­rientujesz się, jakiego rodzaju myśli dominują w jej życiu. Łagodna, miła osoba nie ma nikczemnych lub złych myśli. Tak samo człowiek zepsuty do szpiku kości nie myśli o tym, co dobre, nie zastanawia się, jak okazać komuś miłość. Zapamiętaj, co mówi Księga Przypowieści 23:7 i pozwól, by te słowa zmieniły Twoje życie. Jesteś na­prawdę taki, jakie są myśli Twojego serca. Nie poddawaj się!

Więcej informacji o książce Joyce Meyer „Bitwa o umysł”

Powiązane