Kontakt +48 91823 87 60
Doświadczaj Bożej miłości

Doświadczaj Bożej miłości

Doświadczaj Bożej miłości

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien (ponad wszelką wątpliwość), że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzym. 8:37-39W tym fragmencie Apostoł Paweł zapewnia nas, że bez względu na to, jakie trudności pojawią się w naszym życiu, w Chrystusie, który pokochał nas na tyle, by oddać za nas życie, mamy niesamowite zwycięstwo. W Ewangelii Jana 3:16 sam Jezus mówi: Albowiem tak (bardzo) Bóg umiłował (i cenił) świat, że (nawet) Syna swego jednorodzonego (jedynego) dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął (nie został unicestwiony, uległ zagładzie), ale miał żywot wieczny.

Jezus kocha cię tak bardzo, że oddałby za ciebie swoje życie, nawet gdybyś był jedyną osobą na ziemi. JM_Uzdrowienie_skruszonych_serc MAG001 sm

Jan, ukochany uczeń Jezusa, mówi, że w miłości nie ma bojaźni (przerażenie nie istnieje), wszak doskonała (pełna, dojrzała) miłość usuwa bojaźń (wszelki jej ślad), gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości (nie dorósł jeszcze do pełni miłości) (1 Jn. 4:18).

Jeśli w naszych sercach mieszka strach, oznacza to, że ciągle nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo Bóg nas kocha. Gdy znasz potęgę Bożej miłości, wszystkie lęki przestają istnieć.

W Ewangelii Jana 16:27 Jezus powiedział: Albowiem sam Ojciec (czule) miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem.

Czy trudno ci uwierzyć, że Bogu aż tak bardzo na tobie zależy? Przez wiele lat nie potrafiłam przyjąć Bożej miłości, ponieważ czułam się jej niegodna. Teraz jednak wiem, że On mnie kocha mimo moich niedoskonałości.

W Ewangelii Jana 14:21 Jezus przypomina: Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie (prawdziwie) miłuje; a kto mnie (prawdziwie) miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja (też) miłować go będę, i objawię (odkryję przed nim) mu samego siebie (pozwolę mu wyraźnie mnie zobaczyć, będę dla niego prawdziwy).

Jezus chce być dla ciebie rzeczywisty. Posłuszeństwo jest owocem prawdziwej miłości, ale nigdy nie będziesz mógł Mu okazać posłuszeństwa, jeśli najpierw nie przyjmiesz Jego miłości. Nie możesz na nią zapracować. Nie da się jej kupić za cenę dobrych uczynków, czy poprawnego zachowania. Bożą miłość dostajemy za darmo, jest bezwarunkowa i otrzymaliśmy ją dzięki poświęceniu, którego Jezus dokonał na krzyżu, gdy za nas umierał. Przyjmij teraz Bożą miłość. Usiądź w Jego obecności i powiedz: „Panie, wierzę, że mnie kochasz i przyjmuję Twoją miłość.”

W 1 Liście Jana 4:19 czytamy: Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Może tak jak ja przez wiele lat podchodziłeś do tego inaczej. Może starałeś się kochać Boga i robić wystarczająco dużo dobrych rzeczy tak, aby On w zamian za to pokochał ciebie. Spójrz jeszcze raz na ten werset: Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.

Dawid był pewien Bożej miłości, gdy w ósmym wersecie trzydziestego szóstego Psalmu wyznawał: Jakże cenna jest łaska, miłość twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich.

Chciałabym podzielić się z tobą tym, co mówi do nas Psalm 139. Dawid miał wyjątkowy kontakt z Bogiem i dobrze byłoby pójść za jego przykładem. Powtarzaj słowa tego Psalmu:

Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, jak wielka jest ich liczba! Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku; gdybym skończył, jeszcze byłbym z tobą. Ps. 139:1-7, 17-18


„Uzdrowienie skruszonych serc” – bezpłatny PDF do ściągnięcia


 

Wersety te mają w sobie pełne mocy przesłanie!

Prorok Izajasz mówi, że Bóg czeka, by być dla nas dobrym: I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi (błogosławieni, powodzi się im) wszyscy, którzy na niego (gorliwie) czekają (na Jego zwycięstwo, miłość, pokój, i jego z niczym nieporównywalną obecność, towarzystwo)! (Iz. 30:18)

Zastanów się nad tym! Bóg chce spędzać z tobą czas, ponieważ cię kocha i uważa cię za wyjątkową osobę. Bóg kocha cię tak bardzo, że liczy i zachowuje w pamięci wszystkie dni twojej wędrówki. Przechowuje twoje łzy i każdą zapisuje w swojej księdze (Ps. 56:9). W Ewangelii Jana 14:18 Jezus powiedział swoim uczniom: Nie zostawię was sierotami (samotnymi opuszczonymi, bezbronnymi, płaczącymi, w rozpaczy), przyjdę do was.

W Psalmie 27:10 Dawid stwierdził: Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie (adoptuje jako swoje dziecko).

Może brakuje w twoim życiu miłości, której każdy człowiek tak bardzo szuka i potrzebuje. Być może nawet twoja własna rodzina cię opuściła. Bóg pragnie dziś, abyś wiedział, że Jego miłość do ciebie jest tak silna, tak potężna i tak mocna, że zrekompensuje brak miłości ze strony innych ludzi. Pozwól Mu pocieszyć cię i uleczyć twoje zranione serce. Zostałeś przyjęty do Bożej rodziny. Jesteś Jego dzieckiem i On cię kocha.

W Liście do Efezjan 3:17-19 Apostoł Paweł modlił się za nas:

Aby Chrystus przez wiarę (dosłownie) zamieszkał (osiedlił się, uczynił sobie stałe mieszkanie) w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi (ludźmi oddanymi Bogu), jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli (prawdziwie) poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie (przez doświadczenie), abyście zostali wypełnieni (całe wasze jestestwo) całkowicie pełnią Bożą (abyście posiedli największą miarę Jego Boskiej Obecności i stali się ciałem całkowicie wypełnionym samym Bogiem)!

Tak jest! Bóg cię kocha i czuwa nad tobą. Nieustannie ma na ciebie skierowany swój wzrok. Izajasz 49:16 mówi, że Bóg ma nasz obraz wyrysowany na swoich dłoniach. W Ewangelii Jana 15:9 Jezus powiedział: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. Jak bardzo Bóg cię kocha?

Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jn. 15:13

Nikt nie kocha cię silniejsza miłością.

Jezus chce być twoim Przyjacielem. On oddał za ciebie życie, by pokazać jak bardzo cię kocha. W Liście do Rzymian 5:6 Paweł przypomina: Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi (bez mocy by przyjść sobie z pomocą), we właściwym czasie umarł za bezbożnych. We właściwym czasie Bóg okazał swoją miłość do nas posyłając swojego Syna na śmierć, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.

Następnie w siódmym wersecie Paweł mówi: Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. A kończąc wersetem ósmym stwierdza: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus (Mesjasz, Namaszczony) za nas umarł.

Bóg kocha nas tak bardzo! Duch Święty stara się objawić nam Bożą miłość. Otwórz swoje serce i przyjmij Jego miłość. On akceptuje cię takim, jakim jesteś. Nigdy cię nie odrzuci, ani nie potępi (Jn. 3:18).

W Liście do Efezjan Paweł pisze, że poprzez Umiłowanego, Pana Jezusa Chrystusa Bóg może nas przyjąć do siebie. To nie nasza zdolność osiągnięcia doskonałości sprawia, że Bóg nas akceptuje. Tylko przez Chrystusa jesteśmy sprawiedliwi tak, że możemy przychodzić do Ojca. Jego dobroć dla nas jest tak wielka, mówi Biblia w Liście Efezjan 1:7, że w nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego. W Księdze Izajasza 54:10 natomiast dowiadujemy się, że: Choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.

W 1 Liście do Koryntian 1:9 Paweł przypomina nam, że …wierny (godny zaufania i zawsze wierny swoim obietnicom) jest Bóg…. On obiecał, że dopóki będziemy wierzyć w Chrystusa, On nas nie odrzuci. Obiecał też, że będzie nas kochał, a On zawsze dotrzymuje obietnic. W Ewangelii Jana 17:9,10 sam Jezus mówi, że modli się za ciebie, ponieważ do Niego należysz. To Ojciec Mu ciebie podarował i jest w tobie uwielbiony. Bóg cię kocha. Przyjmij tę miłość. Wyznawaj razem z psalmistą Dawidem:

Błogosław duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie (najgłębsze), imieniu jego świętemu! Błogosław (z wdzięcznością uwielbiaj), duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię (upiększa, odznacza i koronuje) łaską i (czułą) litością. Ps.103:1-4

W tłumaczeniu The Living Bible w wersetach 5-6, 8, 11-13 i 17 Dawid tak mówi o swoim Panu: On wypełnia moje życie dobrem! Moja młodość odnawia się jak u orła! Daje sprawiedliwość wszystkim, którzy zostali niesprawiedliwie potraktowani… On jest miłosierny i czuły wobec tych, którzy na to nie zasługują. Nie jest skory do gniewu a pełen miłości i dobroci. Nigdy nie chowa urazy, a Jego gniew nie trwa wiecznie… ponieważ Jego miłosierdzie wobec tych, którzy się Go boją i czczą Go jest wielkie jak niebiosa ponad ziemią. Oddalił od nas nasze grzechy tak jak daleko jest wschód od zachodu. Jest dla nas jak ojciec, czuły i współczujący wobec tych, którzy Go poważają… …dobroć Pana jest wieczna…

W Psalmie 32:10 czytamy: Kto zaś ufa Panu, tego łaska, miłość otacza. A w Psalmie 34:1-8 Dawid pisze: Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich! Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się! Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego!  Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem! Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!

Piotr w swym liście mówi, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów (1 Pt. 4:8). Boża miłość cię ogarnia. Niech błogosławi twoje życie. Wyznawaj wiele razy w ciągu dnia, że Bóg cię kocha. Rozważaj wersety zawarte w tym rozdziale. Takie działanie z twojej strony pomoże ci przyjąć to, co Bóg pragnie ci dać – zapewnienie Jego obfitej i niekończącej się miłości.

„Uzdrowienie skruszonych serc” – fragment. Więcej na ten temat w innych książkach Joyce Meyer:

Wyświadcz sobie przysługę – przebacz!

Piękno z popiołów


„Uzdrowienie skruszonych serc” – bezpłatny PDF do ściągnięcia


 

Powiązane