Kontakt +48 91823 87 60
Geneza życia – stworzenie czy ewolucja

Geneza życia – stworzenie czy ewolucja

Dwa przeciwne poglądy przedstawiające powstanie świata. Pierwszy nazywamy kreacjonizmem, gdyż jest oparty na biblijnym zapisie, przedstawiającym powstanie świata z woli i za sprawą Boga Kreatora czy Boga Stwórcy. Drugi nazywamy teorią Wielkiego Wybuchu lub ewolucją Kosmosu – to pogląd materialistyczny, który został stworzony na początku XX wieku. Podłożem do tego poglądu była teoria ewolucji, której dał początek, sto pięćdziesiąt lat temu, Karol Darwin, z wykształcenia duchowny protestancki, żyjący w XIX wieku w Wielkiej Brytanii. Teoria Darwina twierdzi, że życie wykształciło się spontanicznie i losowo bez inteligentnej interwencji, w wyniku procesów mutacji i doboru naturalnego, na przestrzeni miliardów lat. Do czasu publikacji przez Darwina w 1859 roku „O pochodzeniu gatunków”, jako jedyna egzegeza pochodzenia życia na ziemi w chrześcijańskim świecie, obowiązywał pogląd kreacjonistyczny, zgodny z treścią Biblii.

okładka Geneza życiaTeoria biologicznej ewolucji

Teoria biologicznej ewolucji przygotowała solidny grunt do teorii Wielkiego Wybuchu, czy Wielkiego Podrywu (Big Bang). Po ogłoszeniu poglądu darwinizmu, wielu naukowców skłaniających się do tego przekonania, zadało sobie pytanie: „A co było przedtem, przed ewolucją biologiczną, czy może także nastąpiła wcześniej ewolucja materii i przestrzeni?”. Mniej więcej 70 lat po ogłoszeniu darwinowskiego poglądu powstania życia, odpowiedź na pytanie: „A co było przedtem”, dał urodzony w Belgii katolicki ksiądz Georges-Henri Lemaître, jeden z współtwórców współczesnej kosmologii relatywistycznej. Jako pierwszy zastosował w kosmologii fizykę kwantową i rozwijał idee Alberta Einsteina. Ksiądz Lemaître stworzył hipotezę Wielkiego Wybuchu, którą nazywał Hipotezą Pierwotnego Atomu przyczyniając się do dalszego obalenia poglądu kreacjonistycznego. Ciekawostką jest tu fakt, że dwóch „zawodowych” duchownych chrześcijańskich przyczyniło się do naruszenia podstaw wiary ich kościołów, dotyczącej sposobu powstania świata i całego stworzenia Bożego. Przekonująca koncepcja teorii Wielkiego Wybuchu księdza Lemaître i darwinowska teoria ewolucji, promująca pogląd, że życie jest przypadkowym, ubocznym rezultatem losowej zmiany spowodowanej przez mutacje, zaangażowała naukowców niemal wszystkich dziedzin nauki w ciągu ostatnich 150 lat, do nieustannego poszukiwania twardych dowodów za i przeciw.

Kreacjonizm a ewolucjonizm

Czym jednak są obydwa poglądy, tj. teoria ewolucji i kreacjonizm – dwa ekstremalnie różne zapatrywania wzajemnie się wykluczające? Czy można je udowodnić naukowo?
Kreacjonizm wskazuje na Boga, a więc zakłada Jego istnienie, czego nauka nie jest w stanie wyjaśnić lub udowodnić, gdyż nie leży to w obszarze jej ekspertyzy. Natomiast zmuszanie do rozstrzygnięcia zagadnienia dotyczącego istnienia Boga z naukowego punktu widzenia, jest domaganiem się stosowania metod naukowych poza zakresem ich kompetencji. Zatem, można tu stwierdzić, że kreacjonizm jest poglądem wynikającym z wiary, a nie z doświadczenia empirycznego – czyli jest to pogląd religijny.
Z kolei teoria ewolucji, której propagatorzy przypisują status tezy naukowej, jakkolwiek nieudowodnionej i szeroko zaakceptowanej przez świat nauki, pozostaje hipotetycznym założeniem, czyli teorią, która nadal wymaga udowodnienia.
Teorie są tworzone w celu systematyzowania i racjonalizowania faktów i wyjaśniania powodów ich występowania. Dopóki bezwzględnie wszyscy naukowcy badający daną teorię nie zgodzą się co do ostatecznych wyników tych badań, które muszą być niewzruszenie przekonujące, teoria pozostaje nieudowodnionym założeniem. Teoria niedowiedziona faktami lub dowodem matematycznym to hipoteza, czyli osąd, który podlega weryfikacji, dlatego też teoria ewolucji nie może być uważana za fakt naukowy czy prawdę absolutną, jak jest przedstawiana w popularnych mediach i w podręcznikach szkolnych. Wobec powyższego, także i w przypadku teorii ewolucji możemy absolutnie stwierdzić, że jest ona poglądem wynikającym z wiary, co oznacza, że jest to pogląd religijny.

Geneza życia w naszym sklepie.

Powiązane