Kontakt +48 91823 87 60
Jak przezwyciężać lęk

Jak przezwyciężać lęk

Stawiaj czoła lękowi

(…) Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci.
Ks. Powtórzonego Prawa 31: 6

Przekaz: „nie lękaj się, bo Ja, Pan, jestem z tobą” w Biblii wyrażony jest na wiele różnych sposobów. Bóg nie chce, byśmy żyli w lęku, gdyż lęk uniemożliwia nam przyjmowanie i wypełnianie wszystkiego, co On dla nas zaplanował. Pan nas kocha, pragnie nam błogosławić i ofiaruje możność życia bez strachu.
W przytoczonym niżej fragmencie widzimy, że wierzący w Jezusa Chrystusa nie muszą obawiać się tego, czego boją się niewierzący – ludzie należący do „świata”. Bóg nie chce, byśmy – tak jak oni – czuli strach:

Zaiste, tak wyrzekł Pan do mnie, gdy Jego ręka mocno mnie ujęła, by mnie odwrócić od postępowania drogą tego ludu: Nie nazywajcie spiskiem wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem; i nie lękajcie się, czego on się lęka, ani się nie bójcie! Pan Zastępów – Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować.
Ks. Izajasza 8: 11 – 13

Bóg przekonuje nas, że możemy żyć zwycięsko, silni w Nim – Jego mocą. Obiecał, że nigdy nas nie opuści i nie porzuci, niezależnie od okoliczności.

Nie lękajcie się!

Każdy z nas doświadczał słabości wiary i na samą myśl o tym wzbiera w nas lęk. Musimy zrozumieć, że źródłem wszelkiego strachu jest szatan. 1 List Jana 4: 18 mówi:

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.

Szatan napełnia nas strachem, próbując zadręczyć nas i zasiać w naszym życiu wątpliwości i poczucie nieszczęścia, żebyśmy nie mogli pełnić woli Boga, a także przyjmować od Niego wszelkiego dobra, które On dla nas ma. Możemy żyć życiem pozbawionym lęku, budując wiarę na słowach, które Bóg wypowiedział w Piśmie. Na przykład:

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.
2 List do Tymoteusza 1: 7

Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci.
Ks. Powtórzonego Prawa 31: 6

Z Listu do Rzymian 10:17 dowiadujemy się, że:
(…) wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Musimy rozważać i głośno recytować fragmenty Pisma, takie jak powyższy, a także wersety zamieszczone na końcu książki – pochłaniać je niczym wodę, gdy jesteśmy spragnieni. Kiedy otworzymy usta i głośno wypowiemy to, co Pan mówi do nas i o nas, Boże Słowo da nam moc przezwyciężenia nękających nas strachów.

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.
1 List Jana 5: 14 – 15

W modlitwie i wyznawaniu Słowa Boga jest moc, która wyzwala Jego wolę. Jestem przekonana, że jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić w czasie przeznaczonym na modlitwę, jest wyznawanie Jego Słowa. Gdy łapiemy się na próbach uniknięcia konfrontacji z pewnymi sprawami, na skutek lęku czy wątpliwości, powinniśmy się modlić i prosić Boga, by uczynił dla nas to, co obiecał w Swoim Słowie – że pójdzie przed nami i wyrówna nasze ścieżki. Jak nauczał Jakub: nie mamy, gdyż nie prosimy (zob. List Jakuba 4: 2). Jezus mówił do nas, byśmy prosili, szukali i pukali (zob. Ew. Mateusza 7: 7). Kiedy czeka nas, na przykład, rozmowa kwalifikacyjna, zamiast zadręczać się myślami o niepowodzeniu i lękiem przed wywarciem złego wrażenia, musimy prosić Pana, aby był z nami – poszedł na czele, torując nam ścieżkę, abyśmy mogli pokazać się w jak najlepszym świetle. Wtedy będziemy mogli uwierzyć, że cokolwiek się wydarzy, obróci się to na naszą korzyść, w zgodzie z Jego doskonałą wolą i Bożym planem dla nas.

Możesz żyć w wolności od lęku!

Wielu ludzi przez całe życie tkwi w więzach lęku. Bez względu na to, czy jest to strach przed śmiercią czy złą fryzurą, każdy rodzaj lęku może nas zniewolić i unieszczęśliwić. Strachu nie pokonamy, życząc sobie, by odszedł… Musimy mu się przeciwstawić i rozprawić z nim z pomocą Bożego Słowa. Musimy mu pokazać, że nie będzie nami rządzić!
Autorka bestsellerów, Joyce Meyer, w pełnej mocy książce udziela rad opartych na Piśmie Świętym i własnym doświadczeniu, które wskażą ci drogę do wyjścia z tego szczególnego zniewolenia. Dzięki tej lekturze nauczysz się, jak stawiać czoła lękom za pomocą Bożego Słowa i jak wykorzystywać „klucze do Królestwa”, aby trzymać strach
z dala od swojego życia. Joyce przedstawia również prawdy, które mogą odmienić twoje życie: Doskonała miłość nie zna lęku, a ważną rolę w jego przezwyciężaniu odgrywa modlitwa.
Nie pozwól, by lęk i onieśmielenie dłużej panowały nad twoim życiem! Zwalcz strach i już dziś zacznij żyć w wolności!

Książkę w formacie PDF można pobrać bezpłatnie z www.joycemeyer.org.pl

Powiązane